Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2017

 

Vergunning en lidgeld

 

Art. 01.

Het lidmaatschap bedraagt 50,00 euro per seizoen (te betalen tegen of op de 1e algemene vergadering in december) en geeft recht op gratis feestmaal bij clubfeest en is enkel en alleen van toepassing voor het lid in kwestie. Het kan dus in geen geval overgedragen worden aan derden. Men dient wel zijn aanwezigheid op het clubfeest te melden op het secretariaat voor of tijdens de algemene vergadering van oktober.

 

Art. 02.

Voor leden tot 14 jaar volstaat het hun lidgeld van 10,00 euro per seizoen te betalen met uitsluiting van het clubfeest. Indien zij hieraan willen deelnemen moet het resterend bedrag bijbetaald worden.

 

Art. 03.

Het lid worden van de vereniging impliceert het huishoudelijk reglement te kennen en er zich naar te schikken.

 

Art. 04.

Om deel te nemen aan de fietstochten van de KSWB dient men een vergunning te hebben bij Cycling Vlaanderen. De vergunning wordt pas aangevraagd en afgeleverd voor degene die in orde is met het lidgeld. Voor leden gedomicilieerd op hetzelfde adres kan een familievergunning worden aangevraagd. Een vergunning kost 28,00 euro, een familievergunning 33,00 euro per seizoen. (te betalen tegen of op de 1e algemene vergadering in december).

 

Proeven

 

Art. 05.

Er wordt de leden die in het bezit zijn van een vergunning Cycling Vlaanderen, de volgende mogelijkheden tot fietsen geboden:

a) Geleide brevetten en fietstochten.

b) Fietstochten van wielertoeristische allure.

c) Bevoorrechte en niet bevoorrechte clubritten.

 

Art. 06.

Het bestuur meldt de organisaties waaraan we graag met een voltallige clubformatie wensen aanwezig te zijn, dit noemen we bevoorrechte. Op deze dagen komt geen enkele andere organisatie in aanmerking voor het clubklassement, met uitzondering van meerdaagse organisaties en op dagen van een algemene en/of bijzondere algemene vergadering.

Organisaties die ingericht worden op gewone werkdagen, komen niet in aanmerking voor het clubkampioenschap, ook veldtoertochten komen niet in aanmerking voor het clubkampioenschap.

 

Art. 07.

Iedere deelnemer aan een clubrit voegt zich naar de richtlijnen van de clubkapitein(s). Deze kan indien nodig, schriftelijk verslag over de organisatie uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur kan op haar beurt bij eventuele overtredingen maatregelen treffen. Deze maatregelen kunnen onder meer zijn: niet toekennen van kilometers, niet toekennen van bevoorrechte,…

Tegen het gedrag van een clubkapitein kan door leden klacht ingediend worden. Hiervoor moet men een brief richten naar het bestuur, ondertekend door ten minste drie leden.

 

Art. 08.

De gemiddelde snelheid op een clubrit bedraagt ±26 km.

 

Art. 09.

Om in aanmerking te komen om een bevoorrechte clubrit in te richten dient de inrichter aan minimum 7 bevoorrechte clubritten te hebben deelgenomen het voorgaande seizoen. Voor elke bevoorrechte clubrit zorgt iedere inrichter voor de aanwezigheidslijst, die hij aan de klassementsverantwoordelijke bezorgt. De startplaats en eindplaats van een bevoorrechte clubrit bevindt zich op grondgebied van de stad Roeselare. De bevoorrechte clubritten bedragen 60 tot 70 km (met uitzondering van de Sterrit).

 

Uitrusting

 

Art. 10.

Alle fietstochten worden verreden in de officiële kledij van de KSWB.

 

Art. 11.

Alle fietsers dienen een valhelm te dragen tijdens alle fietstochten.

 

Art. 12.

Iedere deelnemer aan een fietstocht zorgt ervoor dat zijn/haar fietsmateriaal zich in goede staat bevindt.

 

Art. 13.

Als aan bovenstaande drie artikels niet wordt voldaan bij een fietstocht, kan deelname aan deze tocht geweigerd worden. Er volgt een schriftelijke verwittiging. Na herhaaldelijk voorval kan dit tot uitsluiting uit de club leiden.

 

Kampioenschappen

 

Art. 14.

a) CLUBLAUREAAT

b) CLUBKAMPIOEN

c)JONGERENTROFEE

Er kan slechts in één categorie een titel behaald worden.

 

Voor verdere details omtrent de kampioenschappen verwijzen we naar het jaarlijks reglement clubkampioenschap.

 

Geschillen

 

Art. 15.

Alle geschillen, van welke aard ook binnen de club, worden door het bestuur onderzocht. Na verhoor van de betrokken partijen volgt een uitspraak, die onherroepelijk is.

 

Copyright © KSWB Roeselare